خلاقیت یعنی دست‌دادن با آینده‌ی خوب

خلاقیت یعنی خلاف عادات حرکت‌کردن

خلاقیت یعنی غیرممکن‌ها را ممکن‌کردن

خلاقیت یعنی یک + دو می‌شود پنج

خلاقیت یعنی مبارزه علیه ترسهای انسان

خلاقیت یعنی شناسایی ابعاد و زوایای پنهان‌خویش

خلاقیت یعنی چشم‌ها را شستن و جوردیگر دیدن

خلاقیت یعنی اندیشه‌ای نو، احساسی‌نو و رفتاری‌نو

خلاقیت یعنی به کارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید یا به عبارتی فرایند تولید فکر و اندیشه‌های نو.

خلاقیت تابعی از سه مولفه تخصص، مهارت های تفکر و انگیزش است.

اگر می‌خواهید جاویدان بمانید و جهان را به جنبش وادارید، خود را دست کم نگیرید.

اگر می‌خواهید اثری ماندگار در تاریخ به جا گذارید، به استعدادهای خود فکر کنید و اگر می‌خواهید فردی موثر باشید، خلاقیت‌های خود را شکوفا سازید.

فکر نکنید که یک دست صدا ندارد، به نظر یک فرد خلاق یک دست هم صدا دارد. ادیسون یک نفر بود و جهانی را مدیون خود کرد. برای تحولی بزرگ در جهان و خلق آثار جدید، نیازی به همه‌ی اقشار جامعه نیست. فرد خلاق، نیازی به توجه و کمک همه‌ی اقشار جامعه ندارد بلکه بر عکس، خودش به تنهایی به روی جامعه تاثیر می‌گذارد. آنان بیشتر به وسیله‌ی علایق درونی بر انگیخته می‌شوند تا عوامل بیرونی نظیر پول، شهرت یا تایید دیگران. آنان منفی گرا نیستند، بلکه از توانایی‌های خود به نحو مثبت بهره می‌جویند و با نگرشی مثبت به نوآفرینی می‌پردازند.

آنان در انتظار زمان نمی‌نشینند، زیرا کسانی که در انتظار زمان نشسته‌اند

در واقع آنرا از دست داده‌اند.

خودشان را عقل کل نمی دانند، بلکه از ایده‌ها و نظریات دیگران هم استفاده می‌کنند.

پس تا فرصت باقی است، به فکر رشد و شکوفایی خلاقیت خود باشید و از این نیروی الهی بهره جویید.