طرح پویش

مدارس کارآمد

طرح پویش ویژه معلمین

اهداف طرح:

تعلیم و تربیت امری وقت گیر پرثمر و در عین حال دشوار است که در آن معلمان نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی هستند به طوری که ایجاد تحول در جامعه، در عصر مواجهه با چالش های جهانی جز از طریق معلمانی خلاق و فکور ممکن نخواهد بود. نیاز به معلمان صالح، عالم و توانمند در هر عصر، و به ویژه در عصر حاضر که عصر تحقیقات، تکنولوژی، ا نفورماتیک و عصر انفجار دانش و اطلاعات است، بیش از این احساس می شود.
معلم از آن جهت مورد تأکید و دارای نقش محوری است که کارگزار اصل تعلیم و تربیت به شمار می رود و اهداف و منویات فعال نظام های تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف در نهایت به واسطه او باید محقق شود. آموزش دانش آموزان باید به جای تقویت حافظه درجهت ایجاد تفکری مولد وخلاق باشد. بنابراین اگر معلم بخواهد ارزش های انسانی رابه دانش آموزان بیاموزد خود بایداین ارزش ها رادارا باشد. پس برای پرورش دانش آموزخلاق باید ابتدا به فکر پرورش معلم خلاق بود. معلم باید رفتاری مثبت ،خلاق ومناسب دربرخورد با دانش آموزداشته باشد وبین عقاید واندیشه های جدید ارتباط به وجود آورد.

طرح پویش
هر چند خلاقیت یک توانایی همگانی است و همه ی انسان ها کمابیش از آن برخوردارند، اما افرادی که خلاقیت بالایی دارند و به عنوان افرادی خلاق شناخته می شوند، دارای خصوصیات شخصیتی و رفتاری ویژه ای هستند که به وسیله ی این خصوصیات می توان آن ها را از سایر افرادی که از خلاقیت کم تری برخوردار هستند، تشخیص داد. فایده ی اصلی آشنایی با ویژگی های افراد خلاق این است که می توانیداز آن ها به عنوان الگوهای رفتاری برای ایجاد و پرورش رفتارهای خلاقانه در کودکان استفاده کنید . در این قسمت با مهمترین و بارزترین این ویزگی ها آشنا می شوید:
استقلال، ریسک پذیری، کنجکاوی، علاقه به کارهای پیچیده، تحمل ابهام، انعطاف پذیری، شوخ طبعی، اعتمادبه نفس بالا، ابتکار، پشتکار، تخیل قوی، حساسیت وتوجه، زیبایی دوستی، تردید و …
یک معلم برای آموزش خلاقیت باید ازهرجهت آگاهی داشته باشد وپذیرای احساسات وتجارب دیگران باشد .باید اطلاعات جدید و ارتباط مفاهیم را دریابد و درجهت پیشبرد سطح علمی و آموزشی خود مرتب کمک و تشویق شود و پیوسته به دنبال حل مسائل برآید. معلم باید بیاموزد که مشاهده گرخوبی باشد و هر مشاهده ای برای او ایجاد سؤال کند. وی باید قادر باشد بین حقایق و آنچه خودش مشاهده می کند فرق بگذارد و در نتیجه دریابد که مشکلات احتیاج به راه حل دارند. معلم باید با آگاهی ، فرایند آموزشی را پیش ببرد و با توجه به مراحل آن، دستاوردهای هرمرحله و ابتکارعمل خود را بسنجد.
تعلیم و تربیت به یک معنا عبارت است از رشد قوّه قضاوت صحیح در افراد. تقلید از دیگران یا پیروى از تمایلات و عادات، سبب رکود فکرى و عجز او در برابر مسائل و مشکلات است. امروزه جامعه نیازمند افرادى است که فکر و خرد را حاکم بر اعمال و افکار خویش قرار مى دهند و مشکلات را به گونه ابتکارى از سر راه خود برمى دارندکه این توانایی نیازمند رشد و توسعه خلاقیت در دانش آموزان می باشد. اجمالاً وظایف یک معلم در تحقق این هدف بدین شرح است:

ادامه در قسمت بعد